adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Mediacja


Usługa mediacji, świadczona przez nasze Biuro, pozwoli Państwu uniknąć kosztownych i czasochłonnych postępowań sądowych. Pomagamy w rozwiązaniu wszelkiego typu sporu.

Mediacja polega na rozmowie skonfliktowanych stron w obecności naszego mediatora, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia akceptowalnego i satysfakcjonującego obie strony sportu.

Mediator nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny! Każdą mediację prowadzimy w sposób profesjonalny, neutralny, poufny, bezinteresowny i z poszanowaniem interesów każdej ze stron.

Każdą mediację prowadzimy zgodnie z zasadami mediacji, a są nimi m.in.:
- dobrowolność,
- neutralność,
- bezstronność,
- poufność.

Dobrowolność oznacza, że to Państwo samodzielnie podejmują decyzję o przystąpieniu do mediacji. Mogą Państwo przerwać mediację na każdym jej etapie, nawet bez podawania przyczyny. Mediator nie może zmuszać Państwa do rozpoczęcia, czy też kontynuowania mediacji.

Neutralność oznacza, że mediator nie może narzucać Państwu rozwiązania, nie może także wypowiadać swoich prywatnych opinii na temat sporu. Rozwiązanie konfliktu zależy tylko i wyłącznie od woli stron mediacji. Rolą mediatora jest wyłącznie zagwarantowanie właściwego przebiegu mediacji – tj. stworzenie warunków do podjęcia rozmów o rozwiązaniu konfliktu.

Bezstronność oznacza, że mediator wspiera każdą stronę sporu jednakowo. Dba o równowagę między stronami w takcie prowadzenia mediacji. Każda ze stron, jeżeli tak uważa, może poinformować mediatora że jest stronniczy.

Poufność oznacza, że wszelkie uzyskane w trakcie mediacji wiadomości objęte są tajemnicą. Mediator nie może ujawniać składanych w trakcie mediacji propozycji, czy informacji uzyskanych w trakcie tego procesu. Ponadto mediator nie może być świadkiem w przypadku gdy spór między stronami znajdzie swój finał w sądzie.