adw. Dagmara Florek - Klęsk
adw. Katarzyna Perdeus

Prawo cywilne i spadkowe


Z zakresu prawa cywilnego pomagamy naszym Klientom dochodzić roszczeń wynikających z zobowiązań umownych oraz czynów niedozwolonych. Świadczymy pomoc prawną m.in.: w sprawach o naprawienie szkody majątkowej wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z umów przedwstępnych, waloryzacji świadczeń pieniężnych, odpowiedzialności władzy publicznej za szkody wyrządzone niezgodnym z prawem działaniem, oraz w sprawach zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Chronimy Klientów przed czynnościami dłużników dokonywanymi z pokrzywdzeniem wierzycieli. Dochodzimy roszczeń z tytułu rękojmi w sprzedaży jak i roszczeń stron umowy o roboty budowlane.

Zajmujemy się sprawami  własnościowymi, w tym sprawami o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o naruszenie posiadania, o wpis w księdze wieczystej.

Prowadzimy sprawy o naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych.

W ramach prawa spadkowego reprezentujemy Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, ustalenie nieważności testamentu oraz o zachowek.

W celu szybkiego uzyskania porady prawnej mogą Państwo skorzystać z formularza zamówienia on-line.

Nasi pracownicy kompleksowo udzielą Państwu porady prawnej dla konkretnego przypadku.

Po otrzymaniu informacji i zapytania od Państwa oceniony zostanie stopień skomplikowania i zawiłości sprawy.
W zwrotnej informacji otrzymają Państwo cenę usługi i przewidywany czas realizacji.

Po otrzymaniu wpłaty na wskazane konto, porada prawna zostanie wysłana do Państwa.

Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania porad prawnych lub odpowiedzi na pytania osób które nie podały swojego imienia i nazwiska, oraz jeśli stan faktyczny nie zawiera sprecyzowanych nazw, imion i nazwisk, nazw podmiotów, których sprawa dotyczy.

Ponadto informujemy iż porada prawna udzielana jest w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zamówieniu.